نمایش مقالات دسته دردهای میوفاسیال بازگشت به دسته اصلی


عوامل تداوم دردهای میوفاسیال بعد از درمان

بسیاری از درمانگران که درمان آسیبهای عصبی – عضلانی از جمله دردهای میوفاسیال را یا درمانهای نقاط ماشه ای انجام می دهند تنها با الگوهای ارجاعی و راههای یافتن نقاط ماشه ای آشنا هستند و نیاموخته اند که علت درگیری و عوامل مانع بهبود را به تصویر کشند. با اقدام به گرفتن سوابق پزشکی بیماران و یافتن لیست فاکتورهای مانع از درمان می توانیم به ریشه مساله پی ببریم.