نمایش مقالات دسته دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) بازگشت به دسته اصلی


ضرورت تدوین چشم انداز و ارزیابی وضعیت حاضر حرفه فیزیوتراپی در ایران

چند سال پیش انجمن فیزیوتراپیست های امریکا (APTA) اقدام به انتشار یک مستند به منظور بررسی جامع مراقبت های درمانی حرفه فیزیوتراپی در قرن 21 نمود. در این بررسی درباره سابقه تاریخی، نقش، تحصیلات، قوانین مرتبط، استانداردها، هزینه خدمات درمانی در حوزه فیزیوتراپی و موارد از این دست صحبت شده است.