• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : تمرینات عضلات بالا تنه
  • تاریخ انتشار : 1395/11/04

برنامه تمرینات گردن (قسمت سوم: پری دریایی)

تمرین: پری دریایی(MERMAID)
هدف: کشش قسمت بالای بدن و بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات.
وضعیت شروع: در وضعیت  "Z" با پاهای متمایل به سمت راست بنشینید. دستان خود را در حالت کشیده کمی جلوتر از زانوان قرار دهید.
تمرین: موقعیت طبیعی ستون فقرات خود را یافته آنرا و حفظ کنید. دست چپ را بالا برده و به شکل قوس روی سر ببرید، سمت چپ را به سمت بیرون کشیده و دست را به سمت زمین باز گرداند. پنج بار تکرار نمایید.
با دست راست و سمت مقابل حرکت را تکرار نمایید.
حرکت پیشرفته:
1- همزمان با بردن دست چپ به بالای سر روی زانوان خود بلند شوید و لگن خود را از زمین بلند کنید. به قفسه سینه خود به سمت بالا کشش دهید در حالیکه زانوان شما بر روی زمین قرار دارند.
2- درحالیکه دست را بالای سر می برید آنرا به درون فاصله بین دست دیگر و کمر داخل کرده و کشش چرخشی ایجاد نمایید.

  

(1)                                                  (2)

  

   (3)                                                  (4)