• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : تمرینات عضلات بالا تنه
  • تاریخ انتشار : 1395/11/03

برنامه تمرینات گردن(قسمت دوم: ترسیم دایره)

تمرین دوم: ترسیم دایره (CHALK CIRCLES)
هدف: بهبود تحرک شانه و قفسه سینه
موقعیت شروع: به پهلو و با زانو های خم بخوابید. دستان را در مقابل کشیده نگاه دارید و کف دستان را روی هم قرار دهید.

تمرین: در حالت پهلو حالت طبیعی ستون مهره های خود را یافته و آنرا حفظ نمایید. با تصور اینکه گچ در دست دارید بزرگترین دایره به مرکز سر خود را ترسیم نمایید. وقتی دستتان بر روی گوش رسید کف دست را به سمت بالا ببرید تا بیشترین کشش را در دست ایجاد نمایید. حرکت را در جهت مخالف تکرار نمایید.

        

        (2)                                                 (1)

       

      (4)                                                   (3)