• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : تمرینات عضلات مرکزی بدن
  • تاریخ انتشار : 1395/10/25

تمرینات تعادلی

احساس وضعیت ایستایی اندام ها و احساس حرکت اندام ها بدون کمک حس بینایی (propriception) احساسی است که به تعادل و استقرار فرد کمک می کند. بعد از جراحت های اندام تحتانی یا عدم رعایت وضعیت ظاهری (bad posture) تمرینات تعادلی به بهبود این حس کمک می کند.
علاوه بر این تمرینات تعادلی مناسب برای حفظ تعادل سالمندان و پیشگیری از سوانح همواره توصیه می شود.
تمرینات زیر ابتدا باید روزی 5 دقیقه و تا 10 الی 15 دقیقه یا بیشتر افزایش یابد. البته در شرایط خاص جسمی یا عدم بهبود حس تعادل،  برای انجام آنها با فیزیوتراپیست خود مشورت کنید و در نهایت اینکه محیط امن و مطمئنی را در حین اجرا فراهم آورید.

تمرینات تعادل ساده
1- روی یک پا ایستاده و تعادل خود را حفظ نمایید. سعی کنید این حالت را برای 1 دقیقه نگاه دارید. وقتی که انجام تمرین ساده شد با چشم بسته آنرا انجام دهید.

2- با یک پا بر روی یک بالش بیاستید در حالیکه چشمانتان باز است تعادل خویش را حفظ نمایید. این حالت را 1 دقیقه نگاه دارید.  وقتی که انجام تمرین ساده شد با چشم بسته آنرا انجام دهید. وقتی که انجام تمرین ساده شد با 2 یا چند بالش و با چشم باز و سپس با چشم بسته انجام دهید.

 

3- خیلی آهسته بر روی یک خط راست، پای خویش راطوری در جلو قرار دهید که پاشنه آن انگشتان پای پشتی را لمس کند. بتدریج با چشم بسته حرکت را انجام دهید.

تمرینات تعادل سطح متوسط

  4- روی یک پا ایستاده و یک توپ را دور کمر خویش با حفظ تعادل بگردانید. هر گاه تمرین خیلی ساده شد آنرا با چشم بسته انجام دهید.

5- روی یک پا ایستاده، یک توپ را زیر پای خویش با حفظ تعادل نگاه دارید. هر گاه تمرین خیلی ساده شد آنرا با چشم بسته انجام دهید.