• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/21

پیاده روی

پیاده روی یکی از سالم ترین فعالیت هایی است که می توانید برای دستیابی و حفظ تحرک فیزیکی انتخاب نمایید.

حرکات کششی فراموش نشود!

قبل از اینکه پیاده روی را آغاز نمایید

  •   تنفس: قبل از شروع، با آرامش یک نفس عمیق بکشید، که ریه های شما را پر کرده و آنها را در کارآمدترین وضعیت خود قرار دهد. بعد از بازدم قفسه سینه را در همان موقعیت با شانه ها در وضعیت پایین و کمی به عقب حفظ نمایید. در طول پیاده روی سرعت شما باید طوری باشد که به شما اجازه انجام یک مکالمه را بدهد.
  •   بازو ها: در شروع پیاده روی بازوها را در کنار خود آویزان نمایید، طوریکه از بازو تا سر انگشتان آرام و شل باشد. پس از گرم شدن به آرامی شروع به نوسان دست ها با طول کامل همزمان با گامها بنمایید.

تجهیزات مناسب میتواند تفاوت ایجاد نماید

کفش های پیاده روی، کیف های کمری، کوله پشتی و غیره وسایلی برای سهولت حرکت هستند نه وسیله ای برای ایجاد فشار بیشتر. همواره تجهیزات را مناسب حال خود تبدیل کنید، نه اینکه خود را منطبق با تجهیزات نمایید.

  • به دنبال کفش مناسب باشید. فیزیوتراپیست شما می تواند پیشنهاد کفش مناسب با برنامه پیاده رویتان را بدهد. 
  •  کفش های قدیمی را جایگزین کنید. عمر متوسط کفشهای پیاده روی حدود 400 تا 600 مایل (620 تا 800 کیلومتر) می باشد.
  •  شکل ظاهر و وضعیت مکانیکال بدنتان را نظارت و پایش نمایید. مطمئن باشید در وضعیت پیاده روی سرتان، شانه هایتان و مفاصل رانتان در امتداد پاهایتان هستند.
  •  همواره یک مسیر ثابت را برای پیاده روی انتخاب نمایید. در انتخاب مسیر تنوع ایجاد نمایید: (از شیب دار تا مسطح، پیاده رو تا چمن) این کار هم راه را جذاب مینماید و هم از آسیب های ناشی از حرکات تکراری اجتناب می نماید.
  •  از بکارگیری وزنه اضافی بر مچ دست و پا خودداری کنید، چرا که باعث ایجاد فشار بیش از حد بر مفاصل شما می شود.