• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : نتایج درمان های فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/19

آسیب و درد شانه

مفصل شانه متحرک ترین ( و ماهیتاً بی ثبات ترین) مفصل بدن است، و این امر آنرا در چه در زمان کار چه ورزش یا بازی آسیب پذیرتر می نماید. فیزیوتراپیست  ها قادر به درمان بسیاری از آسیب های شانه شامل: دررفتگی، کشیدگی، رگ به رگ شدن، پارگی تاندونِ روتاتورکاف و شانه منجمد می باشند.


دررفتگی، جداشدگی و ناپایداری شانه نیازمند توانبخشی تخصصی برای حفاظت عضو آسیب دیده و بازگرداندن دامنه حرکت کامل به شانه می باشد. فیزیوتراپیست با ارزیابی دامنه حرکتی و ارائه تمرینات تقویتی برای عضلات روتاتورکاف، امکان استقرار مناسب شانه در مفصل برای پیشگیری از مواجهه با وضعیت نامناسب در هنگام حرکت دست را فراهم می آورد.

با استفاده از درمانهای دستی (Manual Therapy) و سایر روشهای درمانی فیزیوتراپیست ها امکان بازگشت تحرک از دست رفته شانه را فراهم میآورند.

بهبود و اصلاح وضعیت استقرار، تجویز ورزشهای درمانی برای ایجاد حرکت شانه در حداکثر دامنه حرکتی ممکن و برقراری تعادل بهینه عضلانی در اطراف کمربند شانه ای از جمله اقدامات درمانی محسوب می شوند.
هنگامیکه آسیب شانه نیازمند جراحی باشد، توانبخشی پس از  جراحی به منظور حمایت از نتایج بلند مدت جراحی و کمک در اجتناب از عوارض پس از عمل در زمان بازیابی قدرت و انعطاف در عضو آسیب دیده از جمله مواردی می باشند که توسط فیزیوتراپیست انجام می شوند.

چند نکته:
تعادل را حفظ نمایید! مفصل شانه برای دستیابی به شکل مطلوب و بدور از آسیب نیازمند تعادل کامل در قدرت و انعطاف می باشد.
عادات غلط وضعیت استقرار را اصلاح نمایید! حرکت خود را بهبود دهید، عضلات شانه خویش را تقویت نمایید، و وضعیت استقرار خویش را در بهترین شکل حفظ نمایید، تا عملکرد شانه بهبود یافته و درد کاهش یابد. شما باید از وضعیت استقرار خویش هم در زمان کار و هم در زمان بازی آگاه باشید. همچنین باید مهارت هایی را که به شما در پیشگیری از آسیب یاری می رسانند را بشناسید.
شانه را آزاد و رها نگاه دارید! شانه منجمد از شرایط ناتوان کننده و دردناکی است که از عوارض شایع بسیاری از صدمات شانه محسوب می شود. با کمک فیزیوتراپیست حرکت شانه در رنج کامل برای ایجاد تعادل عضلانی مناسب در کمربند شانه ای را فرا گرفته و تمرینات مناسب تقویتی و کششی برای دستیابی به حداکثر دامنه حرکتی را انجام دهید.