• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : پیشگیری و سلامت فیزیکی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/12

درگیری عصب اولنار (Cubital tunnel syndrome)

اگر عادت به قرار گرفتن در یکی از این وضعیت ها دارید، بهتر است هر چه زودتر این عادت را ترک کنید.

یکی از اعصاب اصلی دست عصب اولنار است. درگیری این عصب می تواند باعث درد، تورم و ضعف دست یا بی حسی و سوزن سوزن شدن انگشت حلقه و انگشت کوچک شود. عصب اولنار اتصال بین ستون مهره ها و عضلات ساعد و دست و پوست سمت انگشت کوچک را فراهم می کند. دلیل درگیری این اعصاب عبور آن از پشت آرنج است. در حالتی که آرنج برای مدت طولانی در حالت خمیده باشد یا فشار ثابتی بر آن وارد شود منجر به کشیدگی عصب یا فشرده شدن آن در مسیر استخوان می شود.

اغلب افرادی که در خواب عادت دارند دست خود را در حالت خمیده نگاه دارند یا آنرا خمیده در زیر سر قرار دهند در معرض این آسیب قرار دارند.


استفاده از بریس یا آتل در هنگام خواب که مانع از خمیده شدن آرنج شود، می تواند در این حالت مفید باشد. البته استفاده از هر وسیله دست ساز نظیر پیچیدن یک حوله بدور دست که بتواند مانع از خم شدن آرنج شود یا حتی بستن مچ به کمر با روسری (برای محدود کردن دامنه حرکت آرنج) هم می تواند همین کارکرد را داشته باشد. درمان های فیزیوتراپی در زمان بروز آسیب می تواند مفید باشد. در موارد حاد استفاده از جراحی به منظور ایجاد فضای بیشتر برای اعصاب و تاندون و کاهش فشار بر روی اعصاب با جابجایی عصب اولنار یا عمل بر روی استخوان بسته به شرایط مشخص فرد آسیب دیده، توصیه می شود.
در صورتی که هیچ درمانی صورت نگیرد هر چقدر مدت بیشتری اعصاب تحریک شده باشد، درمان دشوارتر می شود. اگر اعصاب تا حدی آسیب ببیند که راست کردن انگشتان دشوار شود، در آن صورت شاید بکمک جراحی هم نتوان توانایی راست نمودن انگشت را بازگرداند.